مبانی طراحی مراکز داده امن (دیتاسنتر)

مراکز داده امن (دیتاسنتر) به لحاظ اهمیتی که دارند، موضوع برقراری امنیتشان در بخش کالبدی (ساختمانی) و زیرساخت شبکه ای آنها، بسیار مهم و ضروری می باشد. لذا بایستی تهدیدات متوجه بخش های آن مورد شناسایی قرار گرفته و راهکارهای امنیتی در برابر آن به کار برده شود تا بتواند از امنیت کافی برخوردار بوده و در شرایط بحران نیز تداوم فعالیت داشته باشد. در این نوشتار به منظور طراحی مرکز داده امن، تلاش شده است ضمن تبیین تهدیدات این حوزه، راهکارهایی براساس اولویت خطرپذیری تمامی اجزاء مرکز داده ارائه شود. مطالبی که در فصول مختلف کتاب بدان پرداخته شده است، چنین اند :


فصل اول : به معرفی مراکز داده پرداخته شده است.

فصل دوم : اختصاص به تهدید شناسی دارد.

فصل سوم : ارزیابی تهدیدات و آسیب پذیری ها ارائه شده است.

فصل چهارم : ملاحظات دفاع غیرعامل در طراحی ساختمان مراکز داده امن ارائه گردیده است.

فصل پنجم : به حملات سایبری و دفاع سایبری در برابر تهدیدات اختصاص دارد.

Image

مبانی طراحی بیمارستان امن مجموعه اول(1)/ مکان یابی و امکان سنجی طراحی

دراین نوشتار به‌منظور طراحی بیمارستان امن، تلاش شده است ضمن تبیین تهدیدات این حوزه، راهکارهایی براساس اولویت خطرپذیری بیمارستان امن ارائه شود. بر این اساس مطالب زیر درساختار این کتاب بدان پرداخته شده است:


فصل اول : به معرفی رویکردها،سیاست­ها و اهداف موردنظر در ایجاد بیمارستان امن پرداخته است.

فصل دوم: به مکان­یابی بیمارستان امن اختصاص دارد.

فصل سوم : به شناخت تهدید مبنا پرداخته است.

فصل چهارم : راهکارهای خاص مقابله با حملات غیرمتعارف ارائه گردیده است.

فصل پنجم: به شیوه­ها و راهکارها اختصاص دارد.

Image

مبانی طراحی بیمارستان امن مجموعه دوم (2)/طراحی معماری

دراین نوشتار به‌ منظور طراحی بیمارستان امن، تلاش شده است ضمن بیان آیین¬نامه¬ها و مقررات ملی در جهت ظرفیت-یابی، نیازسنجی و ارائه برنامه عملکردی و فیزیکی این حوزه، الگوهای برنامه¬ریزی و طراحی براساس اولویت خطرپذیری بیمارستان امن ارائه شود. بر این اساس مطالب زیر درساختار این کتاب بدان پرداخته شده است:


فصل اول: به معرفی آیین نامه ها و مقررات ملی در طرح معماری بیمارستان امن پرداخته است.

فصل دوم: به ظرفیت یابی، نیازسنجی و برنامه عملکردی و فیزیکی بیمارستان امن اختصاص دارد.

فصل سوم: به الگوهای برنامه ریزی بیمارستان امن پرداخته است.

فصل چهارم: الگوهای اولیه طراحی بیمارستان امن ارائه گردیده است.

Image

مبانی طراحی بیمارستان امن مجموعه سوم (3)/مطالعات سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

دراین نوشتار به‌ منظور مطالعات سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، تلاش شده است ضمن بیان آیین­نامه­ها و مقررات ملی در جهت سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی این حوزه، الگوهای محاسباتی و طراحی براساس اولویت خطرپذیری بیمارستان امن ارائه شود. بر این اساس مطالب زیر درساختار این کتاب بدان پرداخته شده است:


فصل اول: به مطالعات سازه بیمارستان امن پرداخته است.

فصل دوم: به تاسیسات مکانیکی بیمارستان امن اختصاص دارد.

فصل سوم: به تاسیسات الکتریکی بیمارستان امن پرداخته است.

 

Image

اصول و مبانی طراحی و مطالعات مجتمع های چند عملکردی مجموعه اول(1)/مکان یابی و امکان سنجی طراحی

پروژه مجتمع تجاری-تفریحی کوهسنگی با توجه به مکان، موقعیت و ارزش شهری خود، می تواند جایگاه یک پروژه شاخص شهری را به خود اختصاص دهد. دراین نوشتار به‌منظور طراحی مجتمع های چندعملکردی، تلاش شده است ضمن تبیین اصول و مبانی، راهکارهایی براساس اولویت های نیازسنجی بازار مشهد راهکارهایی ارائه شود. بر این اساس مطالب زیر درساختار این کتاب بدان پرداخته شده است:


فصل اول : طراحی مفهومی.

فصل دوم : موقعیت و مشخصات پروژه.

فصل سوم : بررسي بازار هدف و نیاز سنجی بازار.

Image

استاندارد برنامه ریزی و طراحی فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، خدماتی و رفاهی جلد 6/ خوابگاه دانشجویی – جلد 8/سلف سرویس دانشجویی – جلد 7 سالن های ورزشی

ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی، کمک آموزشی، خدماتی و ... در محیطی مناسب و بهره­مند از بهترین امکانات و تسهیلات به­منظور تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد مستلزم تعیین شاخص­ها و استانداردهای دقیق و روزآمد و همچنین تعیین سرانه مناسب در فضاهای آموزشی و کمک آموزشی جهت برنامه­ریزی هدفمند و مشخص با هدف ارتقاء کیفی و کمی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی در برنامه جامع توسعه می­باشد. در سال­های اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تدوین استانداردهای فضاهای درمانی و بیمارستانی به لحاظ وجود پیچیدگی­های خاص در طراحی این فضاها اقدامات قابل توجهی انجام داده است. در ادامه این فرآیند با توجه به حمایت­های سازمان محترم برنامه و بودجه کشور در قالب موافقتنامه­های مصوب نسبت به تدوین استانداردهای فضاهای آموزشی­، کمک آموزشی مبادرت نموده است تا با استفاده از این استانداردها قابلیت اعتبار بخشی و ارزشیابی فضاهای دانشگاهی فراهم گردد. تامین فضایی مطلوب در فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، خدماتی و رفاهی و ... در افزایش سطح کیفی آموزش و رضایت­مندی اساتید، دانشجویان وکارکنان تاثیر مثبت و بسزا خواهد داشت. این امر با رعایت استانداردسازی در طراحی صحیح و اصولی معماری، تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و تجهیزات و لزوم تامین سرانه مناسب در فضاهای مذکور بر اساس روابط منطقی حاکم بر آنها و همچنین سیاست­های اصولی وزارت متبوع امکان­پذیر خواهد بود. کتاب حاضر در ادامه تدوین استانداردهای فضاهای حوزه سلامت تحت عنوان "استاندارد برنامه­ریزی و طراحی خوابگاه دانشجویی، سلف سرویس و سالن­های ورزشی" تهیه شده و در آن سعی گردیده تا ضمن رعایت استانداردهای معتبر جهانی به مسائل فرهنگی و بومی نیز توجه خاص گردد و به­عنوان راهنما و ابزاری واحد در طراحی، نظارت، اجرا و نگهداشت آنها، توسط معماران، طراحان محترم و ارگان­های ناظر مورد استفاده قرار گیرد.


فصل اول : کلیات، حدود و دامنه‌ کاربرد.

فصل دوم : معماری و عملکرد فضاها.

فصل سوم : الزامات عمومی در طراحی فضاها.

فصل چهارم : تجهیزات خوابگاه دانشجویی / سالن های ورزشی / سلف سرویس دانشجویی.

فصل پنجم : تاسیسات مکانیکی.

فصل ششم : تاسیسات الکتریکی.

 

 

Image
Image
Image